Item: 0
- Tổng cộng : 0 ₫
Your Cart is currently empty!
Product

Công bố thông tin

# Văn bản Link
1 Chương trình Đại hội đồng cổ đông Download
2 Quy chế làm việc & biểu quyết Download
3 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 Download
4 Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 Download
5 Bảng cân đối kế toán 2019 Download
6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Download
7 Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động sản xuất Download
8 Báo cáo Kiểm toán BCTC 2019 Download
9 BC Đánh giá của HĐQT Download
10 TTr về lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2020 Download
11 TTr về phân phối lợi nhuận 2019 và KH phân phối lời nhuận 2020 Download
12 TTr về thù lao HĐQT, BKS 2019, KH thù lao 2020 Download

Địa chỉ nhà máy

Vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ nhà máy.